Б.К.

Айылда чоңойдум, жашоону, табиятты сүйдүм. Булар мага чыгармачылык жолго түрткү берди.


Поэзия «Эски сүрөт»

Бул с\рътт\ эске салар кез б\г\н:

…Иёир тартып уясына кезди к\н.

Очок жакта ж\ргън эле бир караан,

Кымтыланып кызыл т\спъл кемзирин,

Тамак жытын шамал улам ургулап,

Казан жатты наристедей булдурап.

Чатыр-чутур кемегеде от жанып,

Чайнек \н\ жатты эски ырды улап…

Жоогазындай жапжаш эне… жаш дагы,

Жоолугунан желге тийип чачтары.

Энем болчу ошол караан, очокко

Чала к\йгън отун т\рт\п басты ары.

Кош кол улам тосуп кайра жалынга,

Кечки оокатка энем кърч\ камылга.

Очок. Отун. Кара казан анан да,

Кара чайнек турар эле жанында…

Эски с\рът. Азыр да ал эсимде,

Кайталанчу ар бир к\н\ кечинде.

Къп к\н ътт\ алыс кеттим ъз\ёдън,

Келдим б\г\н мен ушундай чечимге:

…Калдым апа, кучагыёды сагынып,

К\тт\ё билем каректериё талыгып.

Эрке жели атыр жытыё жамынган,

Айыл къздъй жатам азыр камынып.

Кетип барам, тосуп алчы, апаке,

Ошондогу жоолугуёду салынып.

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (13 оценок, среднее: 1,46 из 5)
Загрузка...